Εδάφιο Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2015

Ημείς εξεύρομεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς· όστις δεν αγαπά τον αδελφόν μένει εν τω θανάτω. – Α’ Ιωάννου 3:14