Εδάφιο Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2016

Ο Κύριος είναι δύναμίς μου και ασπίς μου· επ’ αυτόν ήλπισεν η καρδία μου, και εβοηθήθην· διά τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου, και με τας ωδάς μου θέλω υμνεί αυτόν. – Ψαλμοί 28:7