Εδάφιο Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016

Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, όστις σε ανήγαγεν εκ γης Αιγύπτου· πλάτυνον το στόμα σου, και θέλω γεμίσει αυτό. – Ψαλμοί 81:10