Εδάφιο Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2016

Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής. – Παροιμίες 4:24