Εδάφιο Παρασκευής 2 Σεπτεμβρίου 2016

Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν όμως αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει – Ιωάννης 12:24