Εδάφιο Παρασκευής 20 Ιανουαρίου 2017

Διά το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε διά σας, διά να σας καταστήση ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως αυτού, και να εκπληρώση πάσαν ευδοκίαν αγαθωσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει – Β’ Θεσσαλονικείς 1:10