Εδάφιο Παρασκευής 24 Αυγούστου

Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα, και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός. – Αποκάλυψη 21:7