Εδάφιο Παρασκευής 25 Μαρτίου 2016

Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού· Και εδόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει. – Ιωάννης 12:28