Εδάφιο Παρασκευής 26 Αυγούστου 2016

Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρός· ο δίκαιος, καταφεύγων εις αυτόν, είναι εν ασφαλεία. – Παροιμίες 18:10