Εδάφιο Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2016

διότι εγώ, λέγει Κύριος, θέλω είσθαι εις αυτήν τείχος πυρός κύκλω και θέλω είσθαι προς δόξαν εν μέσω αυτής. – Ζαχαρίας 2:5