Εδάφιο Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2016

Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. – Ματθαίος 24:44