Εδάφιο Παρασκευής 8 Απριλίου 2016

Καθαρίσθητε, διότι αύριον θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω υμών θαυμάσια. – Ιησούς του Ναυή 3:5