Εδάφιο Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου 2016

διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδίαν. – Α’ Σαμουήλ 16:7