Εδάφιο Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016

και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερον. – Ησαΐας 1:25