Εδάφιο Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

επίστρεψον προς τον Θεόν σου· φύλαττε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διά παντός. – Ωσηέ 12:6