Εδάφιο Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν. – Εβραίους 5:14