Εδάφιο Σάββατου 22 Οκτωβρίου 2016

Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου. – Αποκάλυψη 3:11