Εδάφιο Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Και παν ό,τι αν πράττητε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως εις τον Κύριον και ουχί εις ανθρώπους – Κολοσσαείς 3:23