Εδάφιο Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. – Ματθαίος 4:4