Εδάφιο Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου 2016

Διότι ο λόγος του σταυρού εις μεν τους απολλυμένους είναι μωρία, εις ημάς δε τους σωζομένους είναι δύναμις Θεού. – Α’ Κορινθίους 1:18