Εδάφιο Σαββάτου 11 Μαρτίου 2017

Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας· και η ταπείνωσις προπορεύεται της δόξης. – Παροιμίες 15:33