Εδάφιο Σαββάτου 11 Νοεμβρίου 2017

Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. – Μάρκος 16:16