Εδάφιο Σαββάτου 12 Μαρτίου 2016

Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. – Ιωάννης 6:47