Εδάφιο Σαββάτου 14 Μαΐου 2016

Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει. – Εβραίους 10:37