Εδάφιο Σαββάτου 16 Ιανουαρίου 2016

Μεγαλητέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. – Γ’ Ιωάννου 1:4