Εδάφιο Σαββάτου 18 Ιουνίου 2016

Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. – Ψαλμοί 119:105