Εδάφιο Σαββάτου 19 Δεκεμβρίου 2015

Μη φοβού, γή· χαίρε και ευφραίνου· διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. – Ιωήλ 2:11