Εδάφιο Σαββάτου 2 Απριλίου 2016

Παραιτήθητε από ανθρώπου, του οποίου η πνοή είναι εις τους μυκτήρας αυτού διότι εις τι είναι άξιος λόγου; – Ησαΐας 2:22