Εδάφιο Σαββάτου 2 Ιανουαρίου 2016

Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμμένων την καρδίαν, και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. – Ψαλμοί 34:18