Εδάφιο Σαββάτου 2 Ιουλίου 2016

Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. – Εφεσίους 5:15