Εδάφιο Σαββάτου 2 Ιουνίου

και τώρα, θύγατερ, μη φοβού· θέλω κάμει εις σε παν ό,τι είπης· διότι πάσα η πόλις του λαού μου εξεύρει ότι είσαι γυνή ενάρετος – Ρουθ 3:11