Εδάφιο Σαββάτου 20 Αυγούστου 2016

μακάριοι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. – Ιωάννης 20:29