Εδάφιο Σαββάτου 21 Απριλίου 2018

σέβομαι Κύριον τον Θεόν του ουρανού, όστις εποίησε την θαλάσσαν και την ξηράν. – Ιωνάς 1:9