Εδάφιο Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2017

Επειδή ιδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί· διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτόν. – Λουκάς 1:48-50