Εδάφιο Σαββάτου 21 Νοεμβρίου 2015

Πρόσμενε τον Κύριον· ανδρίζου, και ας κραταιωθή η καρδία σου· και πρόσμενε τον Κύριον. – Ψαλμοί 27:14