Εδάφιο Σαββάτου 22 Ιουλίου 2017

Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ’ έκαστος και τα των άλλων. – Φιλιππησίους 2:4