Εδάφιο Σαββάτου 23 Απριλίου 2016

τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας· -Κολοσσαείς 3:8