Εδάφιο Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2017

εγώ ο Κύριος ελάλησα, και θέλω εκτελέσει. – Ιεζεκιήλ 36:36