Εδάφιο Σαββάτου 24 Ιουνίου 2017

Εγώ είμαι η θύρα· δι’ εμού εάν τις εισέλθη, θέλει σωθή και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρεί βοσκήν. – Ιωάννης 10:9