Εδάφιο Σαββάτου 25 Αυγούστου

Ας μη ζηλεύη η καρδία σου τους αμαρτωλούς· αλλ’ έσο εν τω φόβω του Κυρίου όλην την ημέραν· – Παροιμίες 23:17