Εδάφιο Σαββάτου 25 Ιουνίου 2016

Είπε δε προς την γυναίκα· Η πίστις σου σε έσωσεν· ύπαγε εις ειρήνην. – Λουκάς 7:50