Εδάφιο Σαββάτου 26 Αυγούστου 2017

Ο φυλάττων την παιδείαν ευρίσκεται εν οδώ ζωής· ο δε εγκαταλείπων τον έλεγχον αποπλανάται. – Παροιμίες 10:17