Εδάφιο Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου 2015

Και καθήσας εκάλεσε τους δώδεκα και λέγει προς αυτούς· Όστις θέλει να ήναι πρώτος, θέλει είσθαι πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. – Μάρκος 9:35