Εδάφιο Σαββάτου 27 Αυγούστου 2016

Θαρρείτε επί τον Κύριον πάντοτε· διότι εν Κυρίω τω Θεώ είναι αιώνιος δύναμις. – Ησαΐας 26:4