Εδάφιο Σαββάτου 27 Μαΐου 2017

και θέλεις γνωρίσει, ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουσιν αισχυνθή. – Ησαΐας 49:23