Εδάφιο Σαββάτου 28 Μαΐου 2016

αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών. – Α’ Κορινθίους 6:11