Εδάφιο Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2015

Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ’ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. – Ιωάννης 3:36