Εδάφιο Σαββάτου 28 Οκτωβρίου 2017

Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ’ αυτής ουδέ όταν γηράση. – Παροιμίες 22:6