Εδάφιο Σαββάτου 29 Ιουλίου 2017

Τις λέγει τι και γίνεται, χωρίς να προστάξη αυτό ο Κύριος; – Θρήνοι 3:37