Εδάφιο Σαββάτου 30 Απριλίου 2016

Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν – Φιλιππησίους 3:20